Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Fundacja Instytut Prawa Sportowego (dalej: „IPS”) jest administratorem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzonej działalności. Z IPS można skontaktować się w sprawach przetwarzania danych osobowych wysyłając e-maila na adres: contact@laslegal.eu lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Różana 8/26, 02-548 Warszawa. 

IPS przetwarza dane osobowe:

 1. w celu informowania o działalności IPS oraz skuteczności działań informacyjnych w tym zakresie w szczególności poprzez utrzymywanie strony www oraz profilu na portalu Twitter, Facebook, LinkedIn, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu IPS polegającego na zwiększaniu świadomości rynku o usługach IPS oraz ewaluacji działań prowadzonych w tym zakresie; 

 2. w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych poprzez zbieranie informacji o osobach, z którymi osoby reprezentujące IPS spotykają się i z którymi wymieniają informacje, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu IPS polegającego na zwiększaniu świadomości rynku o usługach IPS oraz pozyskiwaniu informacji umożliwiających oferowanie usług IPS; 

 3. w celu świadczenia usług będących przedmiotem działalności IPS, w szczególności w celu zawarcia i wykonania umowy na takie usługi, na podstawie umowy na świadczenie usług – jeżeli jej stroną jest podmiot danych osobowych oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu IPS polegającego na utrzymaniu i rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej – jeżeli stroną umowy nie jest osoba fizyczna; 

 4. w celu zawierania i wykonywania innych umów, których IPS jest stroną, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu IPS polegającego na zapewnieniu możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez IPS; 

 5. w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie działań zmierzających do zawarcia umowy – jeżeli rekrutacja dotyczy zawarcia umowy cywilnoprawnej oraz na podstawie przepisów prawa i zgody osoby – jeżeli rekrutacja dotyczy nawiązania stosunku pracy, przy czym w obu przypadkach IPS przetwarza ponadto dane osobowe kandydatów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu IPS polegającego na potrzebie oceny kwalifikacji kandydata oraz ustalenia ewentualnych warunków współpracy;

 6. w celu udokumentowania nabycia praw lub rzeczy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu IPS polegającego na obronie i wykonywaniu praw i uprawnień przysługujących IPS;

 7. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec IPS, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu IPS polegającego w szczególności na utrzymaniu prowadzonej działalności gospodarczej, zapewnieniu możliwości realizacji przysługujących praw oraz ochronie dobrego imienia IPS;

 8. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie stosownych przepisów, w szczególności regulujących obowiązki i sposób działania IPS jako pracodawcy, zleceniodawcy, podmiotu poszukującego pracowników i współpracowników, podatnika, płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz przedsiębiorcy.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez IPS mogą być usługodawcy IPS, w szczególności podmioty prowadzące dla IPS księgowość, zapewniające wsparcie informatyczne, działanie i utrzymanie serwerów, działanie i utrzymanie licencjonowanych systemów informatycznych, wsparcie przy organizacji działalności informacyjnej IPS, operatorzy pocztowi, kurierzy lub agencje rekrutacyjne.

IPS przetwarza dane osobowe w zakresie i przez czas uzasadniony celem przetwarzania.
Cel przetwarzania danych determinuje również okres przechowywania danych osobowych. Przykładowo:

 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy przetwarzane i przechowywane są przez okres obowiązywania umowy a po jego upływie – przez okres i w zakresie koniecznym do udokumentowania zdarzenia gospodarczego mającego skutki podatkowe a także – w uzasadnionych przypadkach – przez okres niezbędny do ochrony przed lub dochodzenia roszczeń związanych z umową;

 • jeżeli na podstawie umowy IPS nabyła prawo – przez okres w którym prawo to przysługuje IPS co może oznaczać, że dane takie przechowywane są wieczyście lub przez bardzo długi okres (np. w przypadku nabycia autorskich praw majątkowych).

Osobom, których dane są przetwarzane przez IPS przysługiwać mogą następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych;

 2. prawo sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 4. prawo do przenoszenia danych;

 5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, które to cofnięcie pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie w każdym przypadku możliwe jest skuteczne skorzystanie z wymienionych powyżej praw. Przykładowo - prawo do usunięcia danych nie może być zrealizowane jeżeli dane będą nadal potrzebne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podanie danych osobowych przetwarzanych przez IPS może być dobrowolne (jak w przypadku podania dodatkowych danych przez kandydata do pracy lub podanie informacji przydatnych do realizacji świadczenia usług) albo wynikać z wymogów ustawowych (jak w przypadku podania danych niezbędnych do realizacji obowiązków podatkowych lub obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne czy danych, których pracodawca zgodnie z przepisami żąda od kandydata do pracy). Brak podania danych, w przypadkach w których jest to niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych lub podstawowych prawnie uzasadnionych interesów IPS może uniemożliwić realizację danego zadania lub zawarcie umowy. IPS nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzi profilowania osób, których dane przetwarza.