20.06.2023

Zmiany w uchwale PZPN dot. kontraktów piłkarskich

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-nozna


W dniu 16 czerwca br. zostały dokonane istotne zmiany w jednej z najważniejszych regulacji piłkarskich w Polsce. Mianowicie przyjęto Uchwałę VI/90 z dnia 16 czerwca 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej wypracowaną przez Komisję Dialogu Społecznego. Uchwała ta zastąpi od 1 stycznia 2024 r. obecnie obowiązującą uchwałę III/54 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dla młodych piłkarzy i ich rodziców warto wskazać najważniejsze zmiany, które zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2024 r. w zakresie kontraktów piłkarskich.

 

Po pierwsze należy wskazać, iż doręczenia kontraktowe uznaje się za dokonane z upływem 7 dnia od dnia awizowania przesyłki listownej poleconej lub z upływem 3 dni od dnia wysłania wiadomości email. Oczywiście aby uznać doręczenia za skuteczne należy użyć danych adresowych wskazanych w kontrakcie piłkarskim. Stąd też należy podkreślić, iż bardzo ważne jest regularne sprawdzanie skrzynki mailowej przez zawodnika podanej w kontrakcie piłkarskim. Brak odebrania wiadomości email lub listu poleconego może mieć bardzo istotne znaczenie, gdyż w takiej formie może zostać przekazane np. oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu z winy zawodnika.

 

Ponadto wprowadzono literalnie możliwość zawarcia kontraktu piłkarskiego przy opcji odkupu lub pierwokupu zawodnika przez klub odstępujący. Mianowicie jeśli klub odstępujący w umowie transferowej zawrze sobie prawo odkupu lub pierwokupu to jest uprawniony do zawarcia z zawodnikiem „opcyjny” kontrakt.  W takiej sytuacji skuteczność „opcyjnego” kontraktu z klubem odstępującym uzależniona jest od realizacji prawa odkupu lub pierwokupu zawodnika a taki „opcyjny” kontrakt może zostać zawarty nie później niż w dniu wejścia w życie umowy transferowej. 

 

Warto podkreślić, iż w nowej uchwale szczegółowo opisano procedurę realizacji klauzuli odstępnego. Między innymi wskazano, iż wykonanie klauzuli tj. automatyczne rozwiązanie kontraktu następuje z chwilą uznania kwoty odstępnego na rachunku bankowym dotychczasowego klubu.  Ważną zmianą jest wprowadzenie możliwości określania wynagrodzenia dla zawodnika w kwocie netto z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie powinno być płatne do 15 dnia kolejnego miesiąca.

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap