21.04.2023

Zmiana przynależności klubowej w tenisie zmiennym

mlody-sportowiec-tenis
mlody-sportowiec-tenis

Na początku warto zaznaczyć, iż zawodnik tenisowy nie musi mieć przynależności klubowej by występować w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Tenisa. Za przykład można podać Igę Świątek, która nie ma przynależności klubowej a występowała i występuje w turniejach w ramach PZT czy też WTA. W przypadku sportów drużynowych np. piłki nożnej taka sytuacja nie mogłaby mieć miejsca, gdyż żeby dany zawodnik wystąpił musi on być zarejestrowany i uprawniony do gry w danym klubie piłkarskim. 


Zgodnie z definicją wskazaną w przepisach PZT, klubem tenisowym jest każdy podmiot prowadzący działalność sportowo-szkoleniową w tenisie ziemnym. Każdy tenisista może podpisać umowę cywilno-prawną z danym klubem z zastrzeżeniem generalnej zasady mówiącej, iż zawodnik nie może reprezentować barw więcej niż jednego klubu w tym samym sezonie klasyfikacyjnym w kraju. Warto pamiętać, iż w przypadku niepełnoletniego tenisisty taką umowę podpisuje również jego opiekun prawny. Taka umowa powinna zawierać świadczenia klubu w stosunku do zawodnika oraz wysokość lub zasady naliczania ekwiwalentu w przypadku zmiany barw klubowych.


Zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje na jego wniosek. W przypadku gdy zawodnik wystąpi z wnioskiem o wydanie licencji do nowego klubu lub gdy zwalnia się z klubu bez zmiany przynależności klubowej, a nie ma rozwiązanej umowy cywilnoprawnej z klubem macierzystym i nie może dojść do porozumienia, może wystąpić o udzielenie karencji. Karencja rozpoczyna się dnia wystąpienia o udzielenie karencji i trwa do zakończenia kolejnego, drugiego sezonu klasyfikacyjnego. Karencja polega na zawieszeniu prawa do reprezentowania barw klubowych we wszystkich zawodach sportowych, również na zasadzie zawodnika wypożyczonego. Zawodnik objęty karencją nie ma prawa do startu w zawodach mistrzowskich organizowanych przez PZT i WZT. Karencja zostaje cofnięta po uregulowaniu zobowiązań finansowych przez zawodnika.


Zwolnienie zawodnika z klubu bez jego zgody może nastąpić w wyniku decyzji dyscyplinarnej, z powodu rażącego nieprzestrzegania przez niego zasad określonych w Statucie, Regulaminie Klubu lub PZT. Klub zobowiązany jest do wysłania pisma zwalniającego zawodnika do PZT i WZT z podaniem przyczyn zwolnienia. W takim przypadku Komisja Dyscyplinarna PZT może podjąć uchwałę o cofnięciu licencji zawodnikowi.

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap