6.10.2023

Wynagrodzenie dla agenta piłkarskiego FIFA

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-nozna

Dotychczasowe przepisy dotyczące współpracy z pośrednikami transakcyjnymi klarownie i jasno zabraniały pobierać jakiegokolwiek wynagrodzenia od transakcji z udziałem zawodnika niepełnoletniego. Przepisy Uchwała nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi stanowiły, iż: „zabrania się uiszczania przez Zawodnika niepełnoletniego lub Klub jakichkolwiek opłat na rzecz Pośrednika w związku z zawarciem Kontraktu lub umowy transferowej Zawodnika niepełnoletniego lub zaciągania zobowiązań dotyczących uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz Pośrednika w związku z zawarciem takiego Kontraktu lub Umowy transferowej w przyszłości. Naruszenie niniejszego postanowienia skutkować będzie odpowiedzialnością dyscyplinarną, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.” W sytuacji, gdy pośrednik transakcyjny reprezentował takiego niepełnoletniego zawodnika przy podpisaniu kontraktu profesjonalnego czy też umowie transferowej to nie mógł on otrzymać żadnego wynagrodzenia za takie usługi ani od klubu ani od takiego zawodnika czy jego rodzica. Ponadto zabronione było zawieranie postanowień w umowie pośrednictwa, na podstawie których zawodnik lub klub miałby wypłacić takie wynagrodzenie na rzecz pośrednika transakcyjnego po ukończeniu przez tego zawodnika pełnoletności. Dla rodziców i niepełnoletnich było jasne, iż żaden pośrednik nie może żądać od nich wynagrodzenia za świadczenie usług pośredniczych na rynku piłkarskim.


Niemniej jednak wraz z wejściem nowych przepisów powyższe kwestie uległy zmianie. Mianowicie zgodnie z obecnie obowiązującą uchwałą nr VII/116 z dnia 8 sierpnia 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Regulamin Agentów Piłkarskich PZPN: „Agent nie może otrzymać opłaty za usługi, jeśli jest zaangażowany do wykonywania Usług Agenta dotyczących Zawodnika U18, chyba że dany zawodnik podpisuje swój pierwszy lub kolejny profesjonalny Kontrakt.” Stąd też obecnie agent piłkarski FIFA może otrzymać wynagrodzenie za świadczeniu usług w związku z zawarciem przez zawodnika niepełnoletniego profesjonalnego kontraktu piłkarskiego.


O czym młodzi piłkarze i ich rodzicie powinni wiedzieć w powyższym zakresie? Przede wszystkim wypłata wynagrodzenia na rzecz agenta piłkarskiego FIFA może nastąpić wyłącznie jak ma się z nim podpisaną umowę o reprezentowanie. Warto pamiętać, iż płatność na rzecz agenta piłkarskiego powinna zostać wykonana po otrzymaniu od niego prawidłowo wystawionej faktury. To ważne, aby został wystawiony taki dokument księgowy przez agenta piłkarskiego FIFA. Co do zasady to zawodnik powinien płacić wynagrodzenie agentowi piłkarskiemu z którym ma zawartą umowę. Mamy jeden wyjątek od tej zasady, gdy nasz agent piłkarski FIFA wynegocjował niepełnoletniemu zawodnikowi roczne wynagrodzenie mniejsze lub równe kwocie dwustu tysięcy złotych (bez płatności warunkowych). W takiej sytuacji zawodnik może porozumieć się ze swoim klubem, żeby należne wynagrodzenie dla agenta piłkarskiego FIFA zostało zapłacone właśnie przez ten klub w imieniu zawodnika.


Każdy młodych piłkarz jak również jego rodzić powinien pamiętać o ograniczeniach w zakresie wysokości wynagrodzenia dla agenta piłkarskiego FIFA. Mianowicie zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Agent Piłkarski FIFA może otrzymać maksymalnie 5% wynagrodzenia o zawodnika, gdy roczne wynagrodzenie zawodnika wynosi mniej lub równowartość 800.000 PLN albo maksymalnie 3% wynagrodzenia zawodnika, gdy roczne wynagrodzenie indywidualne zawodnika wynosi ponad 800.000 PLN. W praktyce oznacza to, iż jeśli przy zawieraniu danego profesjonalnego kontraktu piłkarskiego reprezentował zawodnika agent piłkarski FIFA i roczna wartość wynagrodzenia brutto z takiego kontraktu wynosi 250.000 PLN to ten agent może otrzymać od zawodnika wynagrodzenie za reprezentowanie nie wyższe niż 12.500 PLN tj. 5% z kwoty 250.000 PLN. Każdy zawodnik i rodzić powinien pamiętać, iż obowiązujące przepisy FIFA i PZPN w takiej sytuacji zabraniają zapłacić agentowi piłkarskiemu kwoty większej niż 12.500 PLN tj. 5% z rocznego wynagrodzenia brutto z kontraktu. Należy podkreślić, iż do rocznego wynagrodzenia z kontraktu liczymy: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za tzw. „podpis oraz inne kwoty warunkowe, ale nie liczymy: wynagrodzenia w związku z przyszłą zmianą przynależności klubowej (tzw. „sell-on fee”) jak również świadczeń niepieniężnych (samochód, mieszkanie itp.)


Zasady płatności wynagrodzenia na rzecz agenta piłkarskiego FIFA zostały również bardzo precyzyjnie określone w przepisach piłkarskich. Mianowicie ustalone wynagrodzenie należne agentowi piłkarskiemu od zawodnika musi być płatne dopiero po zamknięciu danego okresu rejestracyjnego, w ratach co trzy miesiące przez okres obowiązywania wynegocjowanego przez agenta kontraktu. Co więcej zawodnik powinien dokonać płatności na rzecz agenta piłkarskiego, jeżeli faktycznie sam otrzymał już dane wynagrodzenie z profesjonalnego kontraktu piłkarskiego.

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap