6.06.2023

Transfery w siatkówce

mlody-sportowiec-siatkowka
mlody-sportowiec-siatkowka


Szczególe kwestie zmian przynależności klubowej w siatkówce reguluje Regulamin Transferów Definitywnych i Wypożyczeń Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2023/2024. Regulamin ten został  zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 61/2023 z dnia 9 maja 2023 roku. Dokument ten określa zasady transferów definitywnych i czasowych zwanych potocznie „wypożyczeniami” w rozgrywkach ligowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej („PZPS”) oraz Pucharze Polski.

 

Zgodnie z przepisami PZPS dokonanie transferu siatkarskiego następuje po jego zatwierdzeniu w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników („System Ewidencji”) przez odpowiedni wojewódzki związek piłki siatkowej. Aby takie zatwierdzenie nastąpiło w Systemie Ewidencji musi nastąpić: (1) zgłoszenie rejestracji zawodnika przez klub pozyskujący, (2) potwierdzenie przez zawodnika transferu, (3) potwierdzenie zwolnienia przez klub dotychczasowy, (4) wyrejestrowanie przez odpowiedni wojewódzki związek piłki siatkowej, (5) zarejestrowanie przez odpowiedni wojewódzki związek piłki siatkowej właściwy dla klubu pozyskującego oraz (6) potwierdzenie przez PZPS w przypadku gdy transfer dotyczy zawodnika szczebla centralnego. Powyższa procedura może być pominięta, gdy zawodnik przedstawi odpowiednią dokumentację i uprzednio poinformowany klub dotychczasowy nie zgłosi skutecznego protestu.

 

Dla młodych zawodników i ich rodziców ważne jest to, iż zgodnie z przepisami PZPS klub dotychczasowy nie może odmówić zwolnienia zawodnika, chyba że jest on związany z tym klubem obowiązującym kontraktem siatkarskim lub nie został uregulowany ekwiwalent za zawodnika. Ponadto przynależność klubowa zawodników niepełnoletnich jest ważna nie krócej niż do końca sezonu, w który zawodnik uzyskuje pełnoletność. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy zawodnik niepełnoletni jest transferowany definitywnie zgodnie z przepisami PZPS.

 

Podstawową zasadą siatkarskiego rynku transferowego jest to, iż w tym samym czasie zawodnik może przynależeć (być zarejestrowany) do jednego klubu. Co więcej zawodnik może być zarejestrowany nie więcej niż łącznie w trzech klubach w danym sezonie rozgrywkowym. Zmiana przynależności klubowej zawodnika z kolei następuje za zgodą klubu dotychczasowego oraz klubu pozyskującego i może się odbyć jedynie w okresach ustalonych przez PZPS tzw. okienka transferowe. Przykładowo takim okienkiem transferowym w sezonie 2023/2024 jest okres do dnia 31 stycznia 2024 r.  Po tym dniu kluby mogą transferować jedynie zawodników w wyjątkowych sytuacjach np. transfer zawodnika, z klubu który się wycofał lub tzw. „transfer medyczny”. Wszystkie te reguły mają sprawić, iż rozgrywki będą spójne i dojdzie do transferów zawodników pomiędzy poszczególnymi meczami.

 

Zawodnik, który zamierza zostać transferowany definitywnie do innego klubu w pierwszej kolejności powinien rozwiązać dotychczasowy kontrakt siatkarski z obecnym klubem. Warto wskazać, iż niezależnie od rozwiązania takie kontraktu siatkarskiego dotychczasowy klub jest uprawniony do żądania od nowego klubu zawodnika kwoty ekwiwalentu. Brak zapłaty takiego ekwiwalentu za wyszkolenie przez klub pozyskujący uniemożliwi zatwierdzenie transferu definitywnego i tym samym nie nastąpi zmiana przynależności klubowej siatkarza. Niemniej jednak w przypadku braku pisemnej zgody pod rygorem nieważności przedstawiciela ustawowego siatkarza niepełnoletniego na reprezentowanie barw obecnego klubu, taki ekwiwalent za wyszkolenie nie jest należny dla klubu dotychczasowej rejestracji.

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap