21.08.2023

Transfer definitywny młodego piłkarza

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-nozna

Każdy młody piłkarz, który ukończy piętnasty rok życia może za zgodą przedstawicieli ustawowych podpisać profesjonalny kontrakt piłkarski na okres nie dłuższy niż trzy lata. Na podstawie takie kontraktu młody zawodnik jest zobowiązany do reprezentowania swojego klubu aż do wygaśnięcia kontraktu. W przypadku zawodnika, który za zgodą przedstawicieli ustawowych złożył w danym klubie deklarację gry amatora taki obowiązek reprezentowania istnieje do końca danego sezonu piłkarskiego. Powyższe oznacza, iż w okresie obowiązywania profesjonalnego kontraktu piłkarskiego jak również deklaracji gry amatora dany zawodnik nie może występować w innym klubie piłkarskim. Co więcej przepisy PZPN jasno wskazują, iż dany zawodnik jest uprawniony do reprezentowania innych organizacji sportowych poza system rozgrywek PZPN wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą swojego klubu. Tak więc w przypadku, gdy młody piłkarz grający na deklaracji gry amatora chciałby uczestniczyć w rozgrywkach piłki siatkowej czy koszykówki powinien uprzednio otrzymać no to zgodę od swojego klubu piłkarskiego.

 

Zawodnik z profesjonalnym kontraktem piłkarskim lub na deklaracji gry amatora może reprezentować inny klub piłkarski po dokonaniu transferu tj. po zmianie przynależności klubowej. Transfer dokonuje się na podstawie zawartej umowy pomiędzy obecnym klubem zawodnika a nowym klubem, w której to umowie obecny klub zawodnika zgadza się na zmianę przynależności klubowej. W przypadku transferu definitywnego taka zmiana przynależności klubowej ma charakter ostateczny. Warto podkreślić, iż do zawarcia umowy transferowej niezbędna jest pisemna zgoda zawodnika. W przypadku zawodnika niepełnoletniego wymagana jest również zgoda przedstawicieli ustawowych. Jednocześnie młody zawodnik i jego rodzić podpisując się pod taką umowa transferową powinni bardzo dokładnie ją przeczytać i przeanalizować w szczególności zwrócić uwagę na postanowienia dotyczące bezpośrednio zawodnika. Niestety zdarza się, iż kluby w takim umowach transferowych podpisywanych również przez zawodnika wprowadzają postanowienia dotyczące zrzeczenia się przez zawodnika zaległego wynagrodzenia należnego od jego obecnego klubu. W takiej umowie transferowej mogą się również znaleźć zasady rozliczenia się rzeczowego zawodnika z jego doczasowym klubem np. termin i warunki zwrotu stroju, telefonu czy innego sprzętu klubowego.

 

Warto pamiętać, iż w praktyce często dotychczasowy klub zawodnika otrzymuje od nowego klubu zawodnika środki pieniężne tzw. kwotę transferową za zgodę na dokonanie takiej zmiany przynależności klubowej. Warto podkreślić, iż przepisy jasno wskazują, iż: „nie jest dozwolone zawarcie w treści umowy transferu definitywnego obowiązku powrotu zawodnika do odstępującego klubu w przypadku nie realizacji przez klub pozyskujący kolejnych rat płatności.” Oznacza to, iż brak płatności kwoty transferowej przez nowy klub nie może wpłynąć na status zawodnika i ważność dokonanej zmiany przynależności klubowej. Kwestia rozliczeń transferowych należy wyłącznie do obu klubów.

 

Po zawarciu umowy transferowej klub pozyskujący może zawrzeć profesjonalny kontrakt z zawodników lub ten zawodnik może złożyć deklarację gry amatora. Warto jednak podkreślić, iż pełna zmiana przynależności klubowej zawodnika ma miejsce z chwilą jego rejestracji w wojewódzkim związku piłki nożnej właściwym dla nowego klubu zawodnika. Dopiero po tej czynności administracyjno-technicznej możemy powiedzieć, iż transfer został w pełni dokonany.

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap