21.11.2023

Transfer czasowy młodego piłkarza

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-nozna

W sytuacji, gdy młody piłkarz nie jest w stanie przebić się do pierwszego składu i większość sezonu przebywa na ławce rezerwowej często pojawia się pomysł wypożyczenia tego zawodnika do innej drużyny, w której będzie miał większe szanse na regularną grę. Takie wypożyczenie to transfer czasowy, czyli czasowa zmiana przynależności klubowej zawodnika. W praktyce oznacza to, iż obecny klub zawodnika i klub wypożyczający ustalają, iż przez dany okres zawodnik będzie reprezentował klub wypożyczający i po tym okresie powróci do reprezentowania jego obecnego klubu.

 

Transfer czasowy dokonuje się podstawie umowy transferowej, w której oba kluby ustalają okres i warunki takiego wypożyczenia. Oczywiście zgodę na taki transfer czasowy musi wyrazić sam zawodnik. W przypadku zawodnika niepełnoletniego wymagana jest również zgoda przedstawicieli ustawowych. Warto wskazać, iż taka czasowa zmiana przynależności klubowej co do zasady może zostać dokonana tylko w okresie dwóch okresów rejestracyjnych tzw. zimowe okienko transferowe zimowe i letnie okienko transferowe.

 

Minimalny okres wypożyczenia to co najmniej jedna rudna rozgrywkowa. Jednocześnie okres wypożyczenia nie może być dłuży niż zakończenie danego sezonu piłkarskiego jak również okres obowiązywania obecnego kontraktu zawodnika lub deklaracji gry amatora. Oznacza to, iż jeśli danemu zawodnikowi kończy się kontrakt z jego obecnym klubem w dniu 31 stycznia 2024 r. to nie może zostać wypożyczony na okres do 30 czerwca 2024 r., chyba że jednocześnie z zawarciem umowy transferu czasowego zostanie zawarty aneks do jego obecnie obowiązującego kontraktu piłkarskiego. Należy podkreślić, iż jest możliwość przedłużenie okresu wypożyczenia. Niemniej jednak przepisy PZPN wskazują jasno, iż taki aneks powinien zostać zawarty pod rygorem nieważności przed upływem pierwotnego okresu wypożyczenia.

 

Na okres czasowej zmiany przynależności klubowej dotychczasowy kontrakt piłkarski zawodnika czy też deklaracja gry amatora ulega zawieszeniu na ustalony okres wypożyczenia. Stąd też na okres wypożyczenia zawodnik podpisuje kontrakt piłkarski lub deklarację gry amatora z klubem wypożyczającym. Przez ten okres zawodnik jest zarejestrowany w klubie wypożyczającym i jest on jest zobowiązany do reprezentowania tego klubu a ten klub jest zobowiązany do zapewnienia mu do tego warunków, w tym zapłaty wynagrodzenia, jeśli strony tak postanowiły. Niemniej warto wskazać, iż w klub wypożyczający nie jest uprawniony do transferowania takiego zawodnika do innego klubu. Może jednak ten zawodnik wrócić do swojego klubu, jeśli oba kluby wyrażą na to zgodę z zastrzeżeniem, iż „powrotna” rejestracja może nastąpić wyłączenie w okresach rejestracyjnych. W praktyce takie skrócenie wypożyczenia następuje poprzez podpisanie aneksu do umowy transferu czasowego, który jest następnie przekładany do wojewódzkiego związku piłki nożnej w celu zakończenia wypożyczenie i dokonania „powrotnej” rejestracji. W przypadku gdy upłynie ustalony okres wypożyczenia zawodnik automatycznie staje się ponownie zawodnikiem swojego klubu.  

 

Warto pamiętać, iż w okresie wypożyczenia klub, który zgodził się wypożyczyć zawodnik może być zobowiązany do pewnych świadczeń wobec tego zawodnika. Zasadą jest, iż obecny kontrakt piłkarski i deklaracja gry amatora ulegają zawieszeniu. Niemniej jednak kluby i zawodnik mogą ustalić, iż nie wszystkie obowiązki czy zobowiązania ulegają zawieszeniu. Obecny klub zawodnika może mu wypłacać przez okres wypożyczenia cześć wynagrodzenia jak również udostępniać mu swoją infrastrukturę sportową czy też sprzęt klubowy. Z drugiej strony zawodnik może być zobowiązany do regularnego informowania o swoim stanie zdrowia czy też stawiennictwa na badaniach lekarskich czy ważnych wydarzeniach klubowych. Wszystkie powyższe kwestie mogą być ustalone przez oba kluby i zawodnika w umowie transferu czasowego.

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap