16.11.2023

Postępowanie dyscyplinarne w sprawie dopingu

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-nozna

Kontrola antydopingowa to dla każdego sportowca bardzo ważna procedura, w której jest zobowiązany wziąć udział. Warto pamiętać jednak, iż wynik tej kontroli nie jest ostateczną decyzję w zakresie stosowania dopingu. W przypadku stwierdzenia pozytywnego wyniku „próbki A” oraz bezskutecznej próbie odwołania się do analizy „próbki B” wszczynane jest postępowanie dyscyplinarne.

 

Warto wskazać, iż postępowania dyscyplinarne w zakresie dopingu nie są już prowadzone przez organy dyscyplinarne danych sportowych związków sportowych – tj. związki te utraciły uprawnienie do prowadzenia spraw dotyczących dopingu. Obecnie te postępowania w pierwszej instancji prowadzi niezależny Panel Dyscyplinarny. Ten organ prowadzi postępowania dyscyplinarne w przypadku podejrzenia naruszeń przepisów antydopingowych przez wszystkich sportowców czy to jest piłkarz, koszykarz czy skoczek narciarski. Panel Dyscyplinarny działa przy Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA) i składa się z pięciu osób z doświadczeniem i wiedzą w zakresie walki z dopingiem, których powołuje Minister Sportu. W przypadku wykrycia stosowania dopingu przez sportowca sprawa jest przekazywana Panelowi Dyscyplinarnemu i tym samym rozpoczyna się postępowanie dyscyplinarne.

 

Taką sprawę dyscyplinarną Panel Dyscyplinarny rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym albo na rozprawie. Każdy sportowiec powinien pamiętać, iż jego nieobecność na rozprawie gdy został prawidłowo poinformowany o jej terminie nie jest przeszkodą do procedowania rozprawy i wydania decyzji. Dyrektor POLADA lub jego przedstawiciel ma prawo zawsze do uczestnictwa w takiej rozprawie. Co do zasady takie rozprawy są jawne. Niemniej jednak w przypadku, gdy jawność mogłaby naruszyć ważny interes prywatny sportowca np. informacja o intymnej chorobie jest możliwość wyłączenia jawności rozprawy przed Panelem Dyscyplinarnym. W celu przyśpieszenia procedury sportowiec może zawnioskować o rezygnację z rozprawy i wtedy sprawa jest rozpoznawana na posiedzeniu niejawnym.

 

Istotną zasadą obowiązującą w postępowaniu dyscyplinarnym jest kwestia ciężaru dowodu. Zgodnie z przepisami Antydopingowymi POLADA: „Ciężar dowodu naruszenia przepisów antydopingowych spoczywa na POLADA. Standardem dowodowym będzie wykazanie przez POLADA faktu naruszenia przepisów antydopingowych w sposób uznany za niebudzący wątpliwości dla zespołu orzekającego, mając na uwadze poważny charakter przedstawianych zarzutów. Wymagany standard dowodowy będzie we wszystkich wypadkach wyższy niż samo przeprowadzenie dowodu w oparciu o zasadę prawdopodobieństwa, ale niższy niż przedstawienie dowodu bezspornego”. W praktyce oznacza to, iż co do zasady to POLADA musi przedstawić dowody przedstawiające naruszenie przepisów antydopingowych. Podstawowym dowodem w takich sprawach jest wynik „próbki A” oraz wynik „próbki B”.

 

Warto podkreślić, iż decyzje Panelu Dyscyplinarnego są podejmowane zwykłą większością. Warto podkreślić, iż wszystkie związki sportowe w Polsce uznają orzeczenia wydane przez Panel Dyscyplinarny. Niemniej jednak decyzja Panelu Dyscyplinarnego w pierwszej instancji nie jest ostateczna.  Od tej decyzji przysługuje zawodnikowi klasy krajowej odwołanie do Panelu Dyscyplinarnego w drugiej instancji a następnie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl. W przypadku zawodników klasy krajowej od decyzji Panelu Dyscyplinarnego w drugiej instancji przysługuje odwołanie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie.

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap