13.10.2023

Postępowanie antydopingowe wobec niepełnoletniego sportowca

mlody-sportowiec-tenis
mlody-sportowiec-tenis


Powszechną wiedzą jest obowiązywanie zakazu używania dopingu w sporcie. Oprócz kwestii materialnych, czyli jakie substancje sportowiec nie może zażywać ważną kwestią jest procedura postępowania antydopingowego. W zakresie procedury antydopingowej mówimy o postępowaniu dotyczącym kontroli antydopingowej, czyli samo badanie danego sportowca czy nie zażył zakazanych substancji jak również o postępowaniu dyscyplinarnym wszczynanym w przypadku, gdy u danego sportowca wykryto już zakazaną substancję.


W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż każdego sportowca obowiązują Przepisy Antydopingowe POLADA. Warto podkreślić, iż te przepisy, które dostępne są na stronie Polskiej Agencji Antydopingowej („POLADA”) obowiązują co do zasady wszystkich sportowców niezależnie od wieku. Zawodnik niepełnoletni powinien pamiętać, iż podobnie jak sportowcy nie może zażywać zakazanych substancji.


Niemniej jednak w przepisach antydopingowych pojawiają się pewne wyjątki, które mają zastosowanie do zawodników niepełnoletnich. Mianowicie warto wskazać, iż w przepisach antydopingowych pojawia się pojęcie osoby chronionej: „zawodnik lub inna osoba fizyczna, która w momencie naruszenia przepisów antydopingowych: (i) nie ukończyła szesnastu lat; (ii) nie osiągnęła wieku osiemnastu lat, nie była wpisana do żadnej zarejestrowanej grupy zawodników i nigdy nie brała udziału w żadnych zawodach międzynarodowych w kategorii otwartej; lub (iii) z powodów innych niż wiek na mocy obowiązujących przepisów krajowych orzeczono, że nie ma ona zdolności do czynności prawnych.”  W komentarzu do tej definicji wskazano, iż w przepisach antydopingowych celowo stworzono taką kategorię osób, które z uwagi na ich wiek i możliwości poznawcze powinny być w pewnych okolicznościach traktowane inaczej niż pozostali sportowcy. Przyjęto, iż takie osoby mogą nie być zdolne do zrozumienia ograniczeń wskazanych przepisach antydopingowych. Od razu warto zaznaczyć, iż w przypadku osób, które nie ukończyły szesnastu lat nie ma żadnych dodatkowych elementów i zawsze zostaną uznane za osoby chronione. Z kolei w przypadku osób, które ukończyły szesnaście lat, ale nie uzyskały pełnoletności wymagane jest również brak rejestracji w związku sportowym oraz brak udziału w zawodach międzynarodowych innych zawody juniorskie.


Osoba chroniona jest wyłączona z pewnych obowiązków w przypadku wykrycia zakazanej substancji w organizmie. Mianowicie osoba chroniona nie musi wykazać tak jak inni zawodnicy w jaki sposób zakazana substancja dostała się do jego organizmu. Jednocześnie okoliczność posiadania statusu osoby chronionej jest brana pod uwagę w ocenie stopnia winy danej osoby przy naruszeniu przepisów antydopingowych.


Ponadto co do zasady POLADA ma obowiązek podać do publicznej wiadomości prawomocne swoje rozstrzygnięcie w sprawie o stosowanie dopingu. W takiej informacji POLADA jest zobowiązana do wskazania: „dyscypliny sportu, naruszonego przepisu antydopingowego, tożsamość zawodnika lub innej osoby winnej naruszenia przepisów antydopingowych, substancję zabronioną lub metodę zabronioną (w stosownych przypadkach), a także nałożone konsekwencje”. Od obowiązku poddania orzeczenia POLADA do publicznej wiadomości istnieje wyjątek w przypadku, gdy osobą, która naruszyła przepisy antydopingowe jest osoba niepełnoletnia.


ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap