6.12.2023

Opodatkowanie przychodów młodego sportowca

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-nozna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każda osoba, która osiągnęła przychód na terenie Polsku w związku z pracą czy inną działalnością jest zobowiązana do złożenia deklaracji podatkowej i następnie i ewentualnie zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym zakresie nie ma znaczenie czy przychód powstał w związku z umową o pracę, umową zlecenia czy też umową o świadczenie usług. Podatek dochodowy od osób fizycznych jest co do zasady należny.

 

Od 1 sierpnia 2019 weszła w życie ulga podatkowa zwana potocznie „Bez PIT dla młodych”. Ulga ta polega na tym, iż osoby, które nie ukończyły 26. roku życia zostały zwolnione z obowiązku płatności podatku dochodowego od osób fizycznych tzw. PIT-u. Ulga na miała przede wszystkim ułatwić młodym osobom przejście z etapu szkolnego na zawodowy, w tym znaleźć pierwszą pracę. Niemniej jednak ta ulga nie ma zastosowania do stypendium sportowego ani do sportowych kontraktów profesjonalnych. Mianowicie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnieniu podlegają: „przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł”.

 

Zgodnie z najnowszymi interpretacyjnymi taki profesjonalny kontrakt sportowy jest przede wszystkim umową o świadczenie usług i nie należy jego uznać za umowę zlecenia, tym samym przychód z kontraktu sportowego nie korzysta z powyższego zwolnienia. Warto w tym miejscu wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dnia 5 marca 2021 r., w której jasno wskazano, iż profesjonalne uprawianie sportu nie jest realizowane na podstawie umowy zlecenia a umowy o świadczenie usług i nie jest objęte zwolnieniem wskazanym w art. 21 ust 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (sygn. 0115-KDIT2.401.866.2020.HD). W praktyce to oznacza, iż kluby powinny od wypłaconego wynagrodzenie dla młodego sportowca pobierać zaliczkę na poczet podatku dochodowego na zasadach ogólnych tj. uwzględniając stawkę 12% podatku dochodowego od osób fizycznych do dochodu do 120 000 złotych i stawkę 32% podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu ponad 120 000 złotych.

 

Bardzo często uzdolnieni młodzi sportowcy otrzymują stypendia sportowe od władz lokalnych. Mianowicie zgodnie z ustawą o sporcie gminy, powiaty oraz województwa są uprawnione do przyznawania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za ich wyniki sportowe. Warto pamiętać, iż jeśli młody sportowiec będący zarazem uczniem otrzyma na podstawie odpowiedniej uchwały rady miasta od burmistrza swojego miasta stypendium sportowe wysokości 10000 złotych to ta otrzymana kwota nie będzie podlegała powyższej uldze i będzie w części opodatkowana. Mianowicie kwota w wysokości 3800 złotych jest zwolniona z opodatkowania i od tej kwoty młody sportowiec nie zapłaci podatku dochodowego. Jest to kwota wolna od podatku dochodowego w ujęciu rocznym. Niemniej jednak pozostała kwota tj. nadwyżka nad 3800 złotych jest przedmiotem opodatkowania i tym samym kwota 6200 złotych będzie opodatkowana co do zasady stawką wynosząca 12%. Jednocześnie należy podkreślić, iż przychód ze stypendium sportowego nie pomniejsza się kosztami uzyskania przychodu w wysokości 20%. W takim wypadku po wypłacie powyższego stypendium należałoby zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 744 złotych. Warto w tym miejscu wskazać, iż płatnikiem tego podatku do urzędu skarbowego jest podmiot wypłacający stypendium sportowe tj. burmistrz czy też starosta.


 ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap