12.12.2023

Oferta pierwszego kontraktu U18

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-nozna

Zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) młody zawodnik jest uprawniony do podpisania swojego pierwszego profesjonalnego kontraktu piłkarskiego najwcześniej w dniu jego piętnastych urodzin. Ukończenie piętnastego roku życia jest warunkiem ważności takiego pierwszego profesjonalnego kontraktu piłkarskiego. Warto wskazać, iż kwestię wieku, w którym młody piłkarz może podpisać swój pierwszy profesjonalny kontrakt piłkarski nie regulują przepisy FIFA. Mianowicie każda krajowa federacja piłkarska ma prawo ustalić taki wiek wedle własnego uznania z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących w danym kraju. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami PZPN ten wiek to piętnaście lat.

 

Przepisy PZPN nie tylko regulują minimalny wiek zawodnika podpisującego profesjonalny kontrakt piłkarskich. Obecnie obowiązująca Uchwała nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, wskazuje zasady przedstawiania przez kluby piłkarskie młodym piłkarzom ofert pierwszego profesjonalnego kontraktu piłkarskiego. Mianowicie zgodnie z tą uchwałą oferta podpisania takiego kontraktu może zostać złożona niepełnoletniemu zawodnikowi najwcześniej na sześćdziesiąt dni przed ukończeniem przez niego piętnastego roku życia. Oferta złożona przed tym terminem uznaje się za ofertę nieważną i nie wywołuje ona żadnych skutków prawnych. Ponadto warto wskazać, iż taką ofertę klub piłkarski powinien doręczyć młodemu zawodnikowi oraz jego przedstawicielowi ustawowemu. Zgodnie z powyższą uchwałą ofertę dla młodego zawodnika uznaje się za prawidłowo doręczoną w dniu jej przedstawienia jemu oraz jego przedstawicielom ustawowym lub z upływem terminu do podjęcia przesyłki z ofertą nadanej listem poleconym. W pierwszym przypadku klub piłkarski powinien otrzymać od młodego zawodnika i jego przedstawiciela ustawowego pisemne potwierdzenie otrzymania tej oferta a z kolei w drugim przypadku adres przesyłki z ofertą powinien odpowiadać ostatniemu znanu klubowi adresowi zamieszkania zawodnika i jego przedstawicieli ustawowych.

 

Warto również podkreślić, iż wraz z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Uchwała nr VI/90 z dnia 16 czerwca 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej zmienią się zasady przedstawiania pierwszej oferty profesjonalnego kontraktu piłkarskiego. Mianowicie od 1 stycznia 2024 r. „Oferta podpisania pierwszego Kontraktu U18 może zostać złożona Zawodnikowi, najwcześniej na 60 dni przed ukończeniem przez niego 15 roku życia osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.” Dodano więc możliwość złożenia takiej oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wybranie takie formy doręczenia oferty jest skuteczne pod warunkiem, iż oferta zostanie wysłana na adresy email wcześniej wskazane klubowi do komunikacji przez zawodnika i jego przedstawicieli ustawowych. Zeskanowaną ofertę wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za doręczoną najpóźniej z upływem 3 dni od dnia jej wysłania. W praktyce oznacza to, iż nawet gdy młody zawodnik i jego rodzic nie odczytają tej wiadomości to po 3 dniach od dnia jej wysłania uznaje się ją za skutecznie doręczoną. Stąd też bardzo ważne jest regularne sprawdzanie poczty elektronicznej przez młodego zawodnika oraz jego opiekuna prawnego.

 

Ponadto oferta pierwszego profesjonalnego kontraktu piłkarskiego powinna co najmniej zawierać: „(1) imię, nazwisko zawodnika, (2) określenie okresu obowiązywania kontraktu, (3) propozycję miesięcznego wynagrodzenia zawodnika przez cały okres obowiązywania kontraktu oraz (4) podpis upoważnionych przedstawicieli klubu". Tutaj warto przypomnieć, iż maksymalny okres profesjonalnego kontraktu piłkarskiego dla zawodnika niepełnoletniego to trzy lata. W zakresie wynagrodzenia powinno ono być jasno określone czy ma charakter netto czy brutto. W celu sprawdzenia czy oferta jest ważna tj. podpisana przez upoważnionych przedstawicieli klubu np. członków zarządu młody zawodnik i jego opiekun prawny mogą skorzystać z wyszukiwarki on-line Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku gdy oferta jest podpisana przez pełnomocnika klubu młody zawodnik i jego opiekun prawny powinni poprosić klub o przedstawienie odpowiedniego pełnomocnictwa do wglądu.

 ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap