30.07.2023

Odpowiedzialność dyscyplinarna pośredników transakcyjnych

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-nozna

Za nami prawdopodobnie ostanie okienko transferowe z udziałem pośredników transakcyjnych. Niemniej jednak młodzi piłkarze i ich rodzice powinni wiedzieć o odpowiedzialności dyscyplinarnej pośredników transakcyjnych.  Tym bardziej, iż w ostatnich dniach Rzecznik Dyscyplinarny PZPN poinformował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w związku z informacjami dotyczącymi nieetycznego zachowania i naruszeń obowiązujących przepisów o współpracy z pośrednikami transakcyjnymi. Wśród zidentyfikowanych naruszeń znalazły się takie zachowania jak choćby przekazywanie zawodnikom pieniędzy czy proponowanie im innych świadczeń mających na celu nakłonienie do zmiany pośrednika transakcyjnego. Ponadto zarzuca się również próby nakłaniania zawodników do rozwiązania umów pośrednictwa z innymi pośrednikami poprzez stosowanie nieetycznych działań, w tym m.in. wywieranie presji psychicznej. W ich konsekwencji zawodnicy narażeni byli na konieczność zapłaty kar umownych wobec braku zaistnienia tzw. ważnych przyczyn umożliwiających im rozwiązanie umów pośrednictwa. Co ciekawe wykorzystywane były do tego zgrupowania poszczególnych drużyn reprezentacji Polski, w czasie których dochodziło do spotkań z zawodnikami celem nakłonienia ich do zmiany pośrednika transakcyjnego.

 

Kluczowym aktem prawnym wydanym przez PZPN dotyczącą zasad funkcjonowania działalności agentów piłkarskich jest Uchwała Zarządu PZPN w sprawie współpracy z pośrednikami. Określa ona m.in. zasady i wymogi konieczne do bycia zarejestrowanym jako pośrednik transakcyjny, zasady nawiązywania współpracy między agentem, a piłkarzami, aspekty związane z wynagrodzeniem pośredników transakcyjnych, czy też zobowiązania klubu i piłkarzy dotyczące pomocy agenta piłkarskiego przy dokonywaniu transferów do klubu. W przepisach PZPN określono również wymogi, jakie musi spełniać umowa zawierana między zawodnikiem a pośrednikiem. Zgodnie z postanowieniami tej uchwały, w przypadku naruszenia przepisów związanych z działalnością pośredników transakcyjnych, ponoszą oni odpowiedzialność na podstawie przepisów dyscyplinarnych uchwalonych przez polską federację.   


Rzecznik Dyscyplinarny PZPN wskazał, że potencjalne naruszenia, których mogli dopuścić się pośrednicy transakcyjni dotyczą art. 110 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Zgodnie z jego treścią, za naruszenie norm moralno–etycznych obowiązujących w piłce nożnej, a także niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie rozstrzygnięć organów administracji publicznej dotyczących piłki nożnej pośrednikom transakcyjnym grozi kara pieniężna w wysokości co najmniej 1 tys. złotych, dyskwalifikacja, zawieszenie lub pozbawienie licencji, a nawet wykluczenie ze struktur PZPN. Przepisy dyscyplinarne wskazują również inne naruszenia, których mogą dopuścić się pośrednicy transakcyjni. Wśród nich należy wymienić nadużywanie uprawnień lub niedopełnianie obowiązków w zakresie podejmowania, wykonywania lub zaprzestania wykonywania czynności pośrednika transakcyjnego określonych w przepisach wydanych przez PZPN i FIFA, za które grozi nagana, kara pieniężna nie niższa niż 5 tys. złotych, a także czasowy zakaz działalności związanej z piłką nożną. Regulamin Dyscyplinarny PZPN przewiduje znacznie surowsze kary za prowadzenie działalności pośrednika transferowego bez dokonania rejestracji go w PZPN. Za to naruszenie dyscyplinarne grozi kara pieniężna w wysokości co najmniej 20 tys. złotych oraz czasowy zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną. Przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN wskazują, że kluby piłkarskie oraz zawodnicy podlegają karze w przypadku braku ujawnienia informacji, że przy podpisywaniu kontraktu oprócz zawodnika brał udział także pośrednik transakcyjny. Za tego typu naruszenie wymierza się kary nagany oraz kary pieniężne. 


Wobec tak daleko idących kar dyscyplinarnych zobaczymy za jak poważne zostaną uznane przedmiotowe naruszenia. Być może jesteśmy świadkami nowego otwarcia ze strony PZPN odnośnie praktyki funkcjonowania rynku pośredników transakcyjnych. Niezwykle interesujące będzie również to na jakim efektywnie poziomie zostanie wyznaczony stopień ochrony nie tylko samych pośredników transakcyjnych, ale i zawodników, którzy ponieśli negatywne konsekwencji ich działalności.

r.pr. dr Jakub Laskowski


ips-grzegorz-knap

AUTOR