3.08.2023

Koszykarska licencja zawodnicza

mlody-sportowiec
mlody-sportowiec

 Rozpoczynając przygodę z grą w koszykówkę warto zapoznać się z podstawowymi prawnymi zasadami obowiązującymi w tej dyscyplinie sportowej. W tym zakresie kluczowym dokumentem jest Regulamin współzawodnictwa sportowego przygotowany i przyjęty przez Polski Związek Koszykówki. Zgodnie z treścią tego regulaminu: „reguluje zasady organizacji, prowadzenia oraz uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w koszykówce organizowanym na terenie Polski przez Polski Związek Koszykówki (w skrócie PZKosz) oraz podmioty działające z jego upoważnienia lub powołane do zarządzania ligą zawodową.” To właśnie w tym dokumencie dostępnym na oficjalnej stronie PZKosz odszukamy przepisy dotyczące licencji dla koszykarzy.


W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zawodnikiem (koszykarzem/koszykarką) jest: „osoba fizyczna posiadająca licencję uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w koszykówce”. W tym zakresie kluczowe jest więc zdefiniowanie kwestii licencji. Jest do dokument przyznawany osobie, która zamierza uczestniczyć w rywalizacji koszykarskiej pod egidą PZKosz. Taką licencję odpłatnie wydaje PZKosz wraz z wojewódzkimi związkami koszykówki na czas nieokreślony. Bez takiej licencji nie możemy brać udziału w żadnych zawodach organizowanych przez PZKosz i WZKosz. Procedurę wydania takiej licencji przeprowadza się drogą elektroniczną. Mianowicie wniosek o wydanie takiej przesyła się na adres poczty e-mail właściwego miejscowo WZKosz. W przypadku gdy dany koszykarz ma kontrakt z klubem koszykarskim taki wniosek o licencje zawodnik składa za pośrednictwem swojego klubu. Oczywiście organy zawsze mogą wydać decyzję o odmowie wydania licencji dla danego koszykarza jak również mogą ją później zawiesić lub unieważnić (pozbawić), gdy taki zawodnik dopuści się umyślnego naruszenia przepisów prawa powszechnego czy też statutu lub regulaminów PZKosz. Takie decyzje wydawane są w formie orzeczeń i wymagają uzasadnienia na piśmie a zawodnik ma prawo do złożenia od nich odwołania do Komisji Odwoławczej PZKosz.


Warto również wspomnieć o licencji okresowej zawodnika. Tylko koszykarz, który posiada licencję zawodnika może uzyskać licencję okresową. Taka licencja nie jest wydawana na czas nieokreślony tak jak licencja zawodnika. Mianowicie licencja okresowa obowiązuje od dnia wydania do końca sezonu rozgrywkowego lub ewentualnie do wydania decyzji o jej unieważnieniu.  Stąd też taka licencja jest to potwierdzenie uprawnienia danego zawodnika do reprezentowania określonego klubu w danym sezonie i cyklu rozgrywek. Jest ona wydawana przez organizatora rozgrywek koszykarskich

Warto podkreślić, iż potwierdzeniem posiadania licencji okresowej zawodnika jest jej zatwierdzenie w systemie ESOR przez organizatora rozgrywek. Zgodnie z regulacjami PzKosz ESOR (Elektroniczny System Obsługi Rozgrywek) to „system informatyczny służący gromadzeniu i przetwarzaniu wszelkich danych związanych z rozgrywkami w koszykówce organizowanymi przez PZKosz lub na jego zlecenie oraz przez WZKosz-e.”

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap