1.06.2023

Kontrakt siatkarski

mlody-sportowiec-siatkowka
mlody-sportowiec-siatkowka

Kwestie rejestracji oraz zatrudnienia siatkarzy reguluje Regulamin profesjonalnego współzawodnictwa w piłce siatkowej z dnia 19 sierpnia 2022 roku. Jest to kluczowy dokument dla każdego młodego sportowca i jego rodziców. Ten dokument obejmuje również kwestie organizacji najwyższych rozgrywek siatkarskich w Polsce, odpowiedzialności dyscyplinarnej jak również rozstrzygania sporów pomiędzy podmiotami siatkarskimi.


Warto na początku wskazać, iż kontrakt siatkarski dotyczy zawodników profesjonalistów tj. zawodników, którzy jednocześnie otrzymują z tytułu uprawiania siatkówki wynagrodzenie oraz zawarli umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną z klubem w zakresie uprawiania siatkówki. Z kolei zawodnicy amatorzy to zawodnicy, którzy nie otrzymują z tytułu uprawniana siatkówki wynagrodzenia (poza stypendium sportowym).


Trzeba pamiętać, iż kontrakt siatkarski pomiędzy niepełnoletnim zawodnikiem a klubem może być zawarty na okres nie dłuższy niż do zakończenia sezonu rozgrywek następującego po dniu, w którym zawodnik ukończył 18 lat. Co więcej opiekun prawny niepełnoletniego zawodnika zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwego sądu opiekuńczego na wyrażenie zgody na zawarcie kontraktu o profesjonalne uprawianie siatkówki przez niepełnoletniego zawodnika. 


Kontrakt jest podstawą ustalenia przynależności klubowej zawodnika do danego klubu Zawiera on prawa i obowiązki zawodników profesjonalnych. Musi on mieć formę pisemną i może być zawarty w formie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. W przypadku umowy o prace zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy, które są dużo bardziej korzystniejsze niż ogólne postanowienia Kodeksu cywilnego, który ma zastosowanie do kontraktu siatkarskiego zawartego w formie umowy cywilnoprawnej. W kontrakcie powinny zostać określone zasady wynagradzania zawodnika profesjonalnego. Kontrakt może określać wynagrodzenie zasadnicze zawodnika oraz premie w przypadku osiągnięcia sukcesu sportowego. Przepisy PZPS zabraniają obniżenia wynagrodzenia zawodnika określonego w kontrakcie wyłącznie za nieosiągnięcie sukcesu sportowego przez drużynę, w której gra zawodnik.


Należy podkreślić, iż w stosunkach cywilnoprawnych, zawierając kontrakty lub innego rodzaju umowy, z których wynikają świadczenia związane z meczami PlusLigi lub Tauron Ligi, należy zawrzeć w takich dokumentach klauzulę o poddaniu sporów cywilnych właściwości Sądu Polubownego Polskiej Ligi Siatkówki (zapis na sąd polubowny). W konsekwencji wszelkie spory zawodnika z klubem z PlusLigi czy Tauron Ligi o prawa majątkowe wynikające z kontraktu o profesjonalne uprawianie siatkówki (np. roszczenie o zapłatę wynagrodzenia podstawowego czy premii) są rozstrzygane przez Sąd Polubowny Polskiej Ligi Siatkówki.

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap