27.05.2023

FIFA CLEARING HOUSE

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-nozna

W listopadzie 2022 r. FIFA zaczął obowiązywać i funkcjonować systemu Clearing House w ramach pakietu reform przepisów transferowych. Celem wprowadzenia tego systemu było zwiększenie poziomu uzyskiwania należnych sum pieniędzy z tytułu ekwiwalentu za wyszkolenie oraz mechanizmu solidarnościowego przez kluby piłkarskie szkolące młode talenty, w porównaniu z poziomem rzeczywiście należnych kwot. 


W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż FIFA Clearing House to instytucja płatnicza z siedzibą we Francji, która działa jako pośrednik w płatnościach z tytułu ekwiwalentu za wyszkolenie oraz mechanizmu solidarnościowego wynikającymi z art. 20 i 21 oraz załączników 4 i 5 Regulaminu FIFA dotyczącego statusu i transferu zawodników (FIFA RSTP). FIFA Clearing House zapewnia, że płatności dokonywane przez nowe kluby są prawidłowo rozdzielane pomiędzy kluby szkoleniowe. Płatności są oparte na ostatecznym elektronicznym paszporcie zawodnika (EPP) i oświadczeniu o przydziale zatwierdzonym przez administrację FIFA.


Procedura rozpoczyna się doręczenia poprzez system TMS tzw. Allocation Statement, dokumentu wydanego przez Sekretariat Generalny FIFA, zawierającego informacje niezbędne do realizacji płatności, w tym jej kwotę i kluby biorące udział w transakcji do FIFA Clearing House. Gdy dokument ten oraz Elektroniczny Paszport Piłkarza (EPP) staną się ostateczne i wiążące, FIFA Clearing House wysyła do klubu piłkarskiego nabywającego zawodnika zawiadomienie o płatności. Po otrzymaniu takiego powiadomienia, dany klub piłkarski jest zobligowany do zapłaty kwoty wskazanej w zawiadomieniu do FIFA Clearing House w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. W przypadku uchybienia wyżej wskazanemu terminowi, FIFA Clearing House wyznacza dodatkowy, 7-dniowy termin na zapłatę i nakłada na klub dodatkową opłatę administracyjną w wysokości 2,5% kwoty, do zapłaty której był zobligowany. W przypadku uchybienia dodatkowemu terminowi, brak zapłaty należnej sumy przez klub piłkarski staje się przedmiotem postępowania dyscyplinarnego przed właściwymi organami FIFA. Po uzyskaniu całości należności, FIFA Clearing House generuje dokument zawierający informacje dotyczące płatności, przesyła go do klubu, który jest uprawniony do uzyskania należnej sumy pieniężnej, a następnie przesyła daną kwotę na rachunek bankowy tego klubu. 

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap