26.01.2023

Czym jest piłkarski transfer pomostowy („bridge transfer”)?

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-nozna

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż transfer pomostowy jest bezwzględnie zakazany zgodnie z przepisami FIFA i PZPN.


W myśl regulacji FIFA transfer pomostowy to jako dwa kolejne transfery krajowe lub międzynarodowe tego samego zawodnika obejmujące jego rejestrację w klubie pośrednim w celu w celu obejścia prawa, obowiązujących przepisów piłkarskich lub oszukania osoby fizycznej lub prawnej. Przede wszystkim przedstawia się, iż wśród najczęstszych przyczyn występowania tzw. transferów pomostowych jest próba uniknięcia zapłaty ekwiwalentu za wyszkolenie (training compensation), opłaty od następnego transferu (sell-on fee) lub z powodów podatkowych.


Przepisy wydane przez FIFA ustanawiają również domniemanie prawne, zgodnie z którym należy założyć, w przypadku dwóch kolejnych transferów (zarówno krajowych, jak i międzynarodowych) tego samego zawodnika następujących w okresie szesnastu tygodni, to wszystkie strony uczestniczące w tych dwóch zmianach przynależności klubowej, brały udział w transferze pomostowym. W takiej sytuacji to po stronie klubów i zawodnika jest ciężar udowodnienia, iż faktycznie ten transfer miał wyłącznie charakter sportowy i nie można go uznać za transfer pomostowy.


Warto podkreślić, iż artykuł 5bis FIFA RSTP (Regulations on the Status and Transfer of Players) stanowi, iż zarówno kluby piłkarskie, jak i zawodnicy nie mogą być zaangażowani w udział w transferze pomostowym. Młodzi piłkarze i ich rodzice w szczególności powinni być ostrożni na propozycje tzw. transferów pośrednich w celu obniżenia zobowiązania podatkowego lub płatności na rzecz byłych klub szkoleniowych tego piłkarza. Takie działania są niezgodne z przepisami piłkarskimi i mogą prowadzić do odpowiedzialności dyscyplinarnej młodego piłkarza, w tym jego dyskwalifikacji czasowej. Mianowicie przepisy FIFA RSTP wskazują, że za przeprowadzenie transferu pomostowego ukarane zostaną wszystkie strony biorące udział w transferze pomostowym, zgodnie z przepisami Kodeksu Dyscyplinarnego FIFA. Ponadto jak podkreśla to także komentarz do FIFA RSTP, sankcje nie są ograniczone wyłącznie do klubów i zawodników, ale także agentów i działaczy.


Należy również wskazać, iż transfery pomostowe są niedozwolone zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mianowicie takie praktyki zostały zakazane na mocy uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej. PZPN zdecydował się w pełnym zakresie wprowadzić powyższe założenia z przepisów FIFA do krajowych przepisów wraz z literalnymi wskazaniem, iż: „Zgodnie z zasadą przyjęta przez FIFA, w przypadku dwóch zmian przynależności klubowej tego samego zawodnika następujących w okresie 16 tygodni, Komisja Dyscyplinarna FIFA może nałożyć sankcje dyscyplinarne na zainteresowane kluby i/lub zawodnika w sytuacji stwierdzenia, iż zmiany przynależności klubowej zostały dokonane w ramach tzw. bridge-transfer.” Warto tutaj podkreślić, iż zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN za naruszenie przepisów związanych ze zmianą przynależności klubowej zawodnicy mogą być ukarani upomnieniem, naganą, karą finansową, dyskwalifikacją a nawet anulowaniem uprawnienia do gry.


Biorąc powyższe pod uwagę młodzi piłkarze oraz ich rodzice powinni być szczególnie uważni na oferty udziału w transakcjach dotyczących „chwilowych” transferów do danego klubu w celu obniżenia przyszłych kosztów lub wygenerowania większych zysków z kolejnych transferów zawodnika. Każda taka propozycja w żadnym zakresie nie może być rozważana przez młodego zawodnika i jego rodzica. Poza sprzecznością z normami sportowymi i etycznymi jest ona przede wszystkim sprzeczna z obowiązującymi przepisami PZPN i FIFA.

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap