24.11.2023

Bezpieczeństwo zdrowotne młodych zawodników

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-nozna

Jedną z ważniejszych wartości w sporcie jest bezpieczeństwo zawodników, w tym ich bezpieczeństwo zdrowotne. W związku z powyższym zgodnie z ustawą o sporcie: „Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie.” Każdy młody zawodnik powinien posiadać orzeczenie lekarskie potwierdzające, iż jest on w stanie uczestniczyć w zorganizowanej rywalizacji sportowej.

 

Takie orzeczenie lekarskie było wydawane przez lekarzy specjalistów od medycyny sportowej na okres sześciu miesięcy. Niemniej jednak po zmianach w przepisach prawnych od 2019 roku takie orzeczenie lekarskie jest ważne przez dwanaście miesięcy. Ponadto w przypadku sportowców do dziewiętnastego roku życia takie orzeczenie jest uprawniony wydać również lekarz lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. W praktyce orzeczenie jest wydawane podczas profilaktycznego badania lekarskiego tzw. bilansu zdrowia.

 

Każde takie badanie powinno zostać przeprowadzone w sposób jak najbardziej profesjonalny i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie na takie badanie lekarskie powinien zgodę wyrazić opiekun prawny danego niepełnoletniego sportowca. W przypadku zawodników niepełnoletnich powyżej szesnastoletniego roku życia to taki zawodnik również powinien udzielić zgody na takie badania lekarskie. W sytuacji braku takich zgód formalnie żaden lekarz nie będzie mógł świadczyć usług lekarskich wobec niepełnoletniego zawodnika. Wyjątkiem jest sytuacja narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia jak również ciężkiego uszkodzenia ciała czy też będzie to inny przypadek niecierpiący zwłoki.

 

Jednocześnie każdy opiekun prawny małoletniego ma prawo dostępu do pełnej dokumentacji medycznej powstałej w związku z uprawianiem sportu przez zawodnika. W praktyce oznacza to, iż klub powinien udostępnić rodzicowi wyniki badań lekarskich przeprowadzonych przez lekarzy klubowych czy też nawet psychologów. W niniejszym zakresie warto również wskazać, iż takie dane mają charakter wrażliwy i po stronie kluby leży obowiązek pełnej poufności i ostrożności.

 

Warto podkreślić, iż z mocy ustawy na każdym klubie sportowym leży obowiązek ubezpieczenia każdego swojego zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie. Jest to bezwzględny obowiązek klubu sportowego i w przypadku jego naruszenia co do zasady grożą takiemu klubowi kary dyscyplinarne. Każdy młody zawodnik i jego opiekun prawny powinni pamiętać, iż zawsze mają prawo o zapytanie i zażądanie odpisu takiej polisy, która chroni młodego zawodnika. Jednocześnie w przypadku kontuzji na treningu, obozie czy na meczu piłkarskim nie ma wątpliwości, iż odszkodowanie za takie zdarzenie powinno zostać wypłacone z polisy wykupionej przez klub sportowy.


ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap